Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Anunturi publice

LIBERUL ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Anunturi publice

ANUNT CONSULTARE REGISTRU ELECTORAL(Anunt privind consultarea Registrlui electoral)

ANUNT CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT – SOFER(microbuz scolar)(anunt-postat-concurs-sofer, bibliografie)

ANUNT Evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării unui membru  în Consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Valea Mureșului” R.A. Bîrzava(1-anunt)

ANUNT ASUPRA LUARII DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE FARA EVALUARE ADECVATA AL PROIECTULUI “ASFALTARE STRAZI IN COMUNA VARADIA DE MURES, JUDETUL ARAD”(anunt Mediu)

ANUNT EXAMEN PROMOVARE IN CLASA  FUNCTIONARI PUBLICI(Anunt examen promovare in clasa)

DEZBATERE PUBLICA pentru emiterea Avizului de oportunitate – faza Plan Urbanistic Zonal „DESCHIDERE CARIERĂ, AMPLASARE STAŢIE DE CONCASARE, AMENAJARE DEPOZIT PRODUSE FINITE, AMENAJARE CĂI DE ACCES ŞI REFACERE ECOLOGICĂ SIT”(Proces verbal dezbatere publica emitere Aviz oportunitate PUZ – Varadia, Raspuns la observatii – SC GEOMIN SRL)

ANUNT PUBLIC IN ETAPA I DE PREGATIRE A ELABORARII PUZ-ului INITIAT DE INVESTITOR PRIVAT(Anunt public,CONCEPTUL PROPUS I,CONCEPTUL PROPUS II-REFACERE ECOLOGICA,-PLAN_SITSITUATIA EXISTENTA, studiu oportunitate VARADIA)

ANUNT CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT – SOFER(microbuz scolar) -(anunt postat Concurs sofer, Bibliografie)

ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA VACANTA -REFERENT, CLASA III, grad profesional ASISTENT (ANUNT , Conditii participare concurs , Necesar acte dosar concurs )

ANUNT VANZARE TEREN INTRAVILAN STEJAR (anunt vanzare teren)

ANUNT CONCURS OCUPARE POST REFERENT(Anunt concurs referent, Conditii participare concurs REFERENT, necesar acte dosar concurs REFERENT)

Lista structurilor asociative inregistrate la primarie in vederea avizarii atestatelor de producator (Lista structuri asociative)

Cum solicitam informatii de interes public? / Anunturi publice / Declaratii de avere / Documente emise de Primarie / Formulare tipizate / Opinia cetatenilor / Transparenta decizionala /

TopAnunturi publice

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ
PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mureș, nr.126

tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

ANUNT

Nr.423 din 24.02.2015.

Primăria PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ , Județul Arad organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de execuție contractuale vacantă, de: Paznic
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– minim 10 clase
– vechime în muncă minim 2 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 11 martie 2015, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 23 martie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
– 23 martie 2015, ora 15:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind alte condiţii specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www.varadia-de-mures.ro, sau la sediul Primăriei. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Vărădia de Mureş,, nr. 126, Județul Arad, telefon 0257/417230.

PRIMAR,
Miclea Mircea Eugen

BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de Paznic In cadrul Compartimentului Agricultura- Silvicultura – pe perioada nedeterminata:
BIBLIOGRAFIE:
1.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
2.Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduit al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Legea nr.333/2003 privind paza bunurilor si valorilor si protectia persoanelor, republicata;
TEMATICA:
– Atributiile primarului si a consiliului local (Legea 215/2001;
– Principiile care guverneaza conduita personalului contractual(Legea 477/2004);
– Norme generale de conduita a personalului contractual (Legea 477/2004);
– Din ce se compune personalul de paza, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care urmeaza sa indeplineasca atributii de paza, atributiile personalului de paza personalului contractual (Legea 333/2003);

Primar,
Miclea Mircea Eugen


ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ

PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mureș, nr.126
tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

Starea civilă, Operator de date cu caracter personal 10348

Nr.5039 din 19.04.2012.

 P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 19 aprilie 2012 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MUNTEAN IOAN în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în VĂRĂDIA DE MUREȘ, NR.191 (localitatea), judeţul ARAD şi a d-nei TOADER ADELINA IULIANA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în localitatea VĂRĂDIA DE MUREȘ, NR.191, judeţul ARAD.

În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici ori dacă are alte cerinţe ale legii care nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării acestei publicaţii.

 OFIŢER DE STARE CIVILA
LUPUTIU LACRIMIOARA


ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ
PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mureș, nr.126
tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

Starea civilă, Operator de date cu caracter personal 10348

Nr.5040 din 24.04.2012.

 P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 24 aprilie 2012 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BĂNĂȚAN MARIUS în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în COM.VĂRĂDIA DE MUREȘ, SAT BAIA, NR.174, judeţul ARAD şi a d-nei  MURGU ANAMARIA LAVINIA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în COM. VĂRĂDIA DE MUREȘ, SAT LUPEȘTI,  NR.114, judeţul ARAD.
În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici ori dacă are alte cerinţe ale legii care nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării acestei publicaţii.

OFIŢER DE STARE CIVILA
LUPUTIU LACRIMIOARA


ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ
PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mureș, nr.126
tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

Starea civilă, Operator de date cu caracter personal 10348

Nr.5050 din 15.05.2012

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 15mai  2012 zluna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARC MIRCEA VALERîn vârstă de 29 ani, cu domiciliul în COM.VĂRĂDIA DE MUREȘ, SAT LUPESTI, NR.244, judeţul ARAD şi a d-nei MEDRE LOREDANA ANUTA în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în COM. VĂRĂDIA DE MUREȘ, SAT LUPEȘTI,  NR.82, judeţul ARAD.
În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici ori dacă are alte cerinţe ale legii care nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării acestei publicaţii.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
LUPUTIU LACRIMIOARA


ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ
PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mureș, nr.126
tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

Starea civilă, Operator de date cu caracter personal 10348

Nr.5062 din 25.06.2012

P U B L I C A Ţ I E

 Astăzi 25 iunie 2012 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DEMIAN CĂLIN-CORNEL în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în COM.VĂRĂDIA DE MUREȘ, NR.274, judeţul ARAD şi a d-nei HĂRUȚĂ RAMONA-MIHAELA în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în COM. VĂRĂDIA DE MUREȘ, NR.247, judeţul ARAD.
În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici ori dacă are alte cerinţe ale legii care nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării acestei publicaţii.

 OFIŢER DE STARE CIVILĂ
LUPUTIU LACRIMIOARA


ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ
PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mureș, nr.126
tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

Starea civilă, Operator de date cu caracter personal 10348

Nr.5076 din 12.07.2012

P U B L I C A Ţ I E

Astăzi 12 IULIE 2012 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MIRCEA ILIEîn vârstă de 30 ani, cu domiciliul în COM.ȘAGU, SAT ȘAGU, NR.458, judeţul ARAD şi a d-neiBULDIJER RALUCA-MARIA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în COM. VĂRĂDIA DE MUREȘ, SAT NICOLAE BĂLCESCU,  NR.104, judeţul ARAD.
În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici ori dacă are alte cerinţe ale legii care nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării acestei publicaţii.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
LUPUTIU LACRIMIOARA


ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ
PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mureș, nr.126
tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

Starea civilă, Operator de date cu caracter personal 10348

Nr.5086 din 09.08.2012

P U B L I C A Ţ I E

 

Astăzi 09 AUGUST 2012 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DANC NICOLAE în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în COM. ZĂBRANI, SAT ZĂBRANI, NR.713, judeţul ARAD şi a d-nei BUTARIU VASILICA-NADIA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în COM. VĂRĂDIA DE MUREȘ, SAT VĂRĂDIA DE MUREȘ,  NR.26, judeţul ARAD.
În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici ori dacă are alte cerinţe ale legii care nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării acestei publicaţii.

 

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
LUPUTIU LACRIMIOARA


ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ
PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mureș, nr.126
tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

Starea civilă, Operator de date cu caracter personal 10348

Nr.5186 din 20.09.2012
P U B L I C A Ţ I E
Astăzi 20 SEPTEMBRIE 2012 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-luiMIHUȚIU COSMIN-CIPRIAN în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în COM. VĂRĂDIA DE MUREȘ, SAT JULIȚA, NR.24, judeţul ARAD şi a d-nei VĂCĂRUȘ GEORGETA – VASILICA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în COM. SĂVÎRȘIN, SAT PÎRNEȘTI, NR.26, judeţul ARAD.
În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici ori dacă are alte cerinţe ale legii care nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării acestei publicaţii.
OFIŢER DE STARE CIVILĂ
LUPUTIU LACRIMIOARA

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ
PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mureș, nr.126
tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

Starea civilă, Operator de date cu caracter personal 10348

Nr.5187 din 21.09.2012
P U B L I C A Ţ I E
Astăzi 21 SEPTEMBRIE 2012 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-luiVĂLEAN TEOFILîn vârstă de 31 ani, cu domiciliul în COM. VĂRĂDIA DE MUREȘ, SAT VĂRĂDIA DE MUREȘ, NR.231, judeţul ARAD şi a d-nei RIȘCU GEORGIANA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în ORAȘ OVIDIU, STR. NAȚIONALĂ, NR. 72, JUDEŢUL CONSTANTA.
        În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici ori dacă are alte cerinţe ale legii care nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării acestei publicaţii.

OFIŢER DE STARE CIVILĂ
LUPUTIU LACRIMIOARA

 


ROMÂNIA, JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MUREȘ
PRIMARIA COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREȘ
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mureș, nr.126
tel.: 0040-257-417230; fax: 0040-257-417250;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

Starea civilă, Operator de date cu caracter personal 10348

Nr.5203 din 09.11.2012

 P U B L I C A Ţ I E

 

 Astăzi 09 NOIEMBRIE 2012 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-luiCRIŞAN PETRU în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în COM. VĂRĂDIA DE MUREŞ, SAT VĂRĂDIA DE MUREŞ, NR.195, judeţul ARAD şi a d-nei STOICA GEORGETA-LILIANA în vârstă de 42 ani, cu domiciliul înCom.COPALNIC MĂNĂŞTUR, sat COPALNIC, NR. 144, JUDEŢUL MARAMUREŞ.
În temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici ori dacă are alte cerinţe ale legii care nu sunt îndeplinite.

 Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care le întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării acestei publicaţii.

 OFIŢER DE STARE CIVILĂ
LUPUTIU LACRIMIOARA